KIELITAITOVAATIMUKSET


Opiskelun kannalta välttämätön kielitaito

Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomen kielellä järjestettäviin koulutuksiin edellytetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito.

Suomen kielen taidon osoittamiseksi tarvittava todistus tulee liittää hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä. Jos osoitat suomen kielen taidon hakukeväänä valmistuvalla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, on ylioppilastutkinnon oltava valmis todistusvalintaa varten 12.5.2020* mennessä ja valintakoevalintaa varten 5.6.2020 mennessä. (* YTL:n ilmoittama päivämäärä yo-tutkinnon tiedoista)

Suomen kielen taitoa ei voi osoittaa valintakokeella.

Suomen kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista (ks. mahdolliset poikkeukset hakukohdekohtaisista valintaperusteista):
• Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli, suomi hyväksytyllä arvosanalla)
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A)
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
IB-tutkinnossa:
o A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
o B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
o Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5
EB-tutkinnossa: suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
• RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa: suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
• Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
• Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) *
• Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä *
Korkeakoulututkinto/-opinnot:
o suoritettu korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
o vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö on tehty suomeksi
o korkeakoulussa hyväksytty kypsyysnäyte on tehty suomeksi
o korkeakoulututkinnossa on suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
o korkeakouluopintoina suoritettu suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
o suoritettu korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

*) Koronavirustilanteesta johtuen Opetushallitus on tehnyt päätöksen, että Yleisiä kielitutkintoja ja Valtionhallinnon kielitutkintoja ei järjestetä aikavälillä 18.3. – 13.4.2020.
Hakijat, jotka ovat ilmoittautuneet maaliskuussa järjestettäväksi suunniteltuun kokeeseen 18.3.2020 mennessä, liittävät hakulomakkeelle kielitaidon todenteeksi vahvistuksen siitä, että ovat ilmoittautuneet maaliskuussa järjestettäväksi suunniteltuun kokeeseen 18.3.2020 mennessä. Yliopisto voi varmentaa ilmoittautumistiedot suoraan tutkinnon järjestävältä taholta. Mahdollinen valintapäätös tulee olemaan ehdollinen siihen saakka, kunnes hakija todentaa kielitaidon kielikokeella. Kielitaito on todennettava viimeistään 15.7.2020 mennessä.

Tutkintojen edellyttämä kielitaito

Tutkintoon tähtäävä opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 6 §). Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Aiempien yliopisto-opintojen perusteella opiskelijaksi valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa. Myös suoraan maisteritutkintoa suorittamaan valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004, 6 §) mukaiset kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly aiempaan korkeakoulututkintoon.