SIIRTOHAKU, ENGLANNIN KIELI, KULTTUURI JA KÄÄNTÄMINEN, JOENSUU


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Englannin kielen, kulttuurin ja kääntämisen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kymmenen (10). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelija, jonka opinto-oikeus on voimassa vähintään vuoden 2019 loppuun asti.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä englannin kielen alan opintoja. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella. Valinnassa käytettävät kriteerit ovat opintosuoritusten määrä (opintopisteet) ja niiden taso (suoritetun opintokokonaisuuden loppuarvosana sekä tarvittaessa opintosuoritusten keskiarvo).

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet tulee lisätä hakulomakkeelle 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Poikkeuksena edellisiin ovat seuraavat humanistisessa osastossa opiskelevia koskevat hakuohjeet:

Pääaineen vaihto kandidaattiopintojen aikana

Humanistisessa osastossa kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden pääaine on muu kuin englanti, voivat hakea pääaineen vaihtoa englannin kieleen ja kulttuuriin tai englannin kieleen ja kääntämiseen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen uusien tutkintovaatimusten (2018-2021) mukaiset englannin kielen perusopinnot tai aiempien tutkintovaatimusten mukaiset englannin kielen ja kulttuurin tai englannin kielen ja kääntämisen perusopinnot.

Humanistisessa osastossa englannin kieltä pääaineena opiskelevat:
Uusien tutkintovaatimusten (2018-2021) mukaan opiskelevat englannin kielen pääaineopiskelijat siirtyvät aineopinnoissa joko englannin kielen ja kulttuurin tai englannin kielen ja kääntämisen opintopolulle (UEF-Humanistisen-osaston-opinto-opas-2018-2019_netti.pdf). Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa opintopolkuaan aineopintojen aikana, vaihtamista haetaan vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Valinta edellyttää oppiaineen professorin puoltoa ja aktiivista opiskelua (opintojen vaiheesta riippuen opintosuorituksia tai opintojaksoille osallistumista). Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opetussuunnitelmassa.

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat englannin oppiaineen (englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen) pääaineopiskelijat voivat hakea pääaineen vaihtamista vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Valinta edellyttää oppiaineen professorin puoltoa ja aktiivista opiskelua (opintojen vaiheesta riippuen opintosuorituksia tai opintojaksoille osallistumista). Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opetussuunnitelmassa.

Pääaineen vaihto maisterivaiheessa

Humanistisen osaston sisällä maisterivaiheessa pääaineen vaihtoa voi hakea filosofiselta tiedekunnalta vapaamuotoisella hakemuksella ilman määräaikaa silloin kuin haettavasta pääaineesta on suoritettu perus- ja aineopinnot.

Englannin oppiaineen sisällä (englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen) pääainetta maisterivaiheessa vaihtava suorittaa syventävät opinnot uuden pääaineen opetussuunnitelman mukaisesti. Hakijalle voidaan määrätä täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä). Täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen suorittamiseen.

Pääaineen vaihto edellyttää oppiaineen professorin puoltoa ja aktiivista opiskelua.

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi