SIIRTOHAKU, HISTORIA, JOENSUU


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Historian siirtohaussa valitaan enintään kaksi (2) hakijaa. Hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut jonkin historia-aineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5, voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo) ja toissijaisesti suoritettujen opintojen määrän perusteella.

Hakemuksen liitteet
Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja/tai suoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Historia- ja maantieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 029 44 55195
uef.fi/geohistoria / Opintopolku.fi