SIIRTOHAKU, KAUPPATIETEET, JOENSUU JA KUOPIO


Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: keväällä 2. – 16.5.2019 klo 15.00 ja syksyllä 1.-15.10.2019 klo 15.00

Aloituspaikat: Siirtohaussa valitaan enintään kymmenen (10) hakijaa/kampus.

Mikäli haet molemmille kampuksille (Joensuu ja Kuopio), tulee kampukset asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Valintaperusteena oleviin opintoihin hyväksytään korkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinnot. Toisen asteen opintoja ei oteta huomioon. Täydennyskoulutuksena suoritetuista opinnoista otetaan huomioon vain suoritettuun eMBA-tutkintoon (100 op) kuuluvia opintoja enintään 42 op, muita täydennyskoulutusopintoja ei huomioida.

Hakukelpoisuusvaatimukset
Olet hakukelpoinen hakemaan siirtohaussa, jos
– sinulla on hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena voimassa oleva alempaan korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa yliopistossa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistossa
– olet suorittanut Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon soveltuvia kauppatieteellisiä opintoja vähintään 60 op (vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0). Edellä mainittuihin  kauppatieteellisiin opintoihin ei lueta kieli- ja viestintäopintoja eikä tutkimusmenetelmäopintoja.
– et ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa siinä koulutuksessa, josta haet siirtoa
– sinulla on opintoaikaa jäljellä sen verran, että KTK- ja KTM-tutkintojen suorittaminen sen aikana on mahdollista. (Riittävä opintoaika määritellään sen mukaan, että opintoja suoritetaan 60 op/lukuvuosi.)

Valintaperusteet
Siirtohaussa hyväksytään enintään 10 uutta opiskelijaa/kampus. Siirtoanomuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella.

Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen siirtyy sekä kandidaatin että maisterintutkinnon opiskeluoikeus ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia. Jos opiskelijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa vain alemman korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään vain alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Itä-Suomen yliopistoon. Jos hakijan voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kattaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon, hänelle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Itä-Suomen yliopistoon.

Siirtohaussa hyväksytty hakija valitsee kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon opinto-oikeuden alkaessa. Siirtohaut järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Mikäli aloituspaikat/kampus eivät tule täyteen kevään siirtohaussa, on jäljellä oleville aloituspaikolle syksyllä täydennyshaku.

Hakemuksen liitteet (lisätään hakulomakkeelle)
Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote, josta käy ilmi seuraavat asiat:
– Hakijan nimi
– Hakijan henkilötunnus
– Valinnan perusteena oleva tutkinnonsuoritusoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, korkeakoulun nimi ja tutkinnon suoritusoikeuden alkamispäivä
– Valinnan perusteena olevat opinnot (opintojaksojen nimet, laajuudet ja arvosanat)

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja/tai suoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 ja syksyn haussa 29.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Kauppatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 050 4712974
uef.fi/kauppatieteet / Opintopolku.fi