SIIRTOHAKU, VENÄJÄN KIELI, JOENSUU


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jonka opinto-oikeus jatkuu vähintään syyslukukauden 2019 loppuun, ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän venäjän kielen opintoja.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta venäjän kielen opintomenestyksen perusteella. Vertailuperusteena on vaadittujen venäjän kielen opintosuoritusten painotettu keskiarvo.

Suoritusrekisteriotteet tulee lisätä hakulomakkeelle 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Poikkeuksena edelliseen ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa HuK- ja FM -tutkintoja suorittavat opiskelijat, jotka haluavat hakea pääaineen vaihtoa venäjän kieleen:
He hakevat vaihtoa vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja ja kiintiöitä. Kandidaattivaiheen hakijan pitää olla suorittanut venäjän kielen perusopinnot painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5). Maisterivaiheen hakijan tulee olla suorittanut venäjän kielestä sekä perus- että aineopinnot. Aineopintojen kokonaisarvosanan on tällöin oltava painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvät tiedot (3/5).

Siirtohakua ja pääaineen vaihtamista koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku.

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi