MOOC-KURSSIT


Itä-Suomen yliopiston avoimet MOOC-verkkokurssit tarjoavat joustavan ja maksuttoman tavan tutustua itsenäisesti erilaisiin tieteenaloihin ja niiden ajankohtaisiin teemoihin. MOOC-kurssit soveltuvat niin itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen kuin tutkintotavoitteisesta opiskelusta ja avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille.

MOOC-kurssien (Massive Open Online Courses) opiskelu tapahtuu Moodle-pohjaisessa verkko-oppimisympäristössä (DigiCampus). Kurssimateriaaleihin perehtyminen ja automatisoitujen oppimistehtävien tekeminen on kaikille avointa, mutta opiskelijan on mahdollista suorittaa opintojakson arvioitavat oppimistehtävät vasta, kun hänellä on opinto-oikeus. Opintojaksosta riippuen, opintojakso voi noudattaa tiettyä aikataulua tai opiskelija voi opiskella sen omaan tahtiin.

MOOC-kurssit ovat osa Itä-Suomen yliopiston opetusohjelmia, ja ne hyväksytään osaksi tutkintoon johtavaa opiskelua ja avoimen yliopiston opintoja. Verkkokurssien materiaalit ja mahdolliset avoimet tehtävät ovat tarjolla kaikille ilmaiseksi, mutta jos opiskelija haluaa MOOC-kurssista suoritusmerkinnän opintorekisteriin ja opintopisteet, hänen tulee kirjautua Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa kyseisen opintojakson avoimen yliopiston opintomaksu.

Antirasismin perusteet

Antirasismin perusteet -opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja antirasismiin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään rasismia, rotusortoa ja rodullistamalla tuotettua eriarvoisuutta. Sen sisältö koostuu myös antirasistisen toiminnan kriittisestä reflektoinnista sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista. Opintojakson kohderyhmänä ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjestöissä toimivat sekä muut erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kouluttautuvat. Yhteiskuntatieteen keinoin rodullistamisen kysymyksiä ja niistä kumpuavaa sosiaalista eriarvoisuutta on mahdollista tarkastella analyyttisesti yhteiskuntarakenteellisina ilmiöinä, joita me kaikki elämme koko ajan todeksi kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa.

Kuka tahansa opintojaksosta ja sen sisällöstä kiinnostunut voi suorittaa sen ja saada itselleen Itä-Suomen yliopiston epävirallisen todistuksen. Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteet (5 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta

Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta 2op -opintojakso on kaikille avoin MOOC-opintojakso, jolla perehdytään opettajan digitaalisen osaamisen kuuteen moduuliin Euroopan komission tuottaman DigCompEdu-viitekehyksen (Redecker 2017) mukaisesti. Moduulit muodostuvat 22 kompetenssialueesta ja kuvaavat laajasti opettajan ammatillista toimintaa, opettamisen ja oppimisen digipedagogisia sisältöjä ja oppijan digiosaamisen vahvistamista.

Moduuleissa perehdytään muun muassa seuraaviin sisältöihin: miten hyödyntää digitaalisuutta vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja ammatillisessa kehittymisessä, miten tuottaa ja muokata mielekästä ja kiinnostavaa sisältöä digitaaliseen oppimisympäristöön sekä jakaa ja hallita sitä, pohtia minkälaisia haasteita ja etuja digitaalinen ympäristö tuo oppimiselle, opetukselle ja arvioinnille sekä minkälaisia digitaalisia keinoja opettajalla on tukea opiskelijoiden osallisuutta ja mitä informaatio- ja medialukutaito pitävät sisällään.

Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteen (2 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Opintojakso on suoritettavissa myös ilman opiskelijaksi kirjautumista ja tällöin voit saada sähköisen todistuksen.

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat saada MOOC-kurssin osaksi tutkintoaan yliopistojen omien ohjeistusten mukaisesti. Tutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton. Tutkinto-opiskelija tekee opintojaksoilmoittautumisen WebOodin kautta.

The Principles of Digital Pedagogy in Instruction and Teaching

The Principles of Digital Pedagogy in Instruction and Teaching 2 ects study unit includes exploring six modules based on the framework for the digital competence of educators produced by the European Commission. See the DigCompEdu framework (Redecker 2017). The modules are formed based on 22 competence areas and widely describe the professional activities of educators, the digital pedagogical content of teaching and learning, and enhancing digital competence among learners.

The modules include familiarisation with contents such as the following: how to utilise digital technologies in interaction, collaboration and professional development, how to produce and modify meaningful and interesting content in a digital learning environment as well as share and manage this, considering the challenges and benefits brought by a digital environment to learning, teaching and assessment, and what are the digital approaches educators can use for supporting students’ inclusion, and which aspects does information and media literacy concern.

If you want credits (2 cr) in the study register, register as an open university student at the University of Eastern Finland, see the syllabus and registration instructions. The course can also be completed without registering as a student, in which case you can obtain an electronic certificate.

Degree students at the University of Eastern Finland can receive a MOOC course as part of their degree in accordance with the universities’ own guidelines. The course is free for degree students. The degree student registers the course through WebOodi.

Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1

Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1 -kurssilla tarkastellaan Suomen metsien käyttöä kaskenpoltosta tervatalouden kautta monitavoitteiseen metsänhoitoon, metsäpolitiikan suuntauksiin ja metsänhoidon monipuolisiin ratkaisuihin. Lisäksi kurssilla perehdytään metsävaroihin, metsien erilaisiin käyttömuotoihin, monimuotoisuuteen, ekosysteemipalveluihin ja metsien tulevaisuuskuviin.

Kurssi on MOOC-kurssi eli kuka tahansa oppisisällöistä kiinnostunut voi opiskella kurssin sisältöjä, vain tehtävät on rajattu tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Jos haluat päästä tekemään tehtäviä ja saada kurssista suoritusmerkinnän opintorekisteriin, sinun tulee olla joko Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelija tai kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa opintomaksu (12e/op).

Kurssin löydät Opintopolusta. Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat kirjautuvat kurssille WebOodin kautta. Lukiolaiset saavat ilmoittautumisohjeet oman lukionsa opinto-ohjaajalta. Kurssi on laajuudeltaan 1 op, mikä vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista metsätaloudesta, joten jokainen metsistä kiinnostunut voi tulla mukaan. Tervetuloa oppimaan metsätieteistä!

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan -kurssilla pohditaan tiedonhallinnan eri osa-alueiden merkitystä ja käydään läpi tiedonhallinnan keskeiset käsitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opintojaksolla tiedonhallintaa tarkastellaan seuraavien teemojen avulla: sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon muodostus, tiedon hyödyntäminen sekä tiedonhallinnan strateginen ohjaus ja sähköisten palveluiden rooli potilaiden ja asiakkaiden hoidossa/palveluissa sekä ammattilaisten työssä.

Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteen (1 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Opintojakso on suoritettavissa myös ilman opiskelijaksi kirjautumista ja tällöin voit saada sähköisen osaamistodistuksen.

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta -opintojakso tutustuttaa oikeustieteen eri suuntauksiin ja lainopin menetelmällisiin perusteisiin. Kurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation alkeita. Kurssin jälkeen hallitset myös oikeuskielen ja oikeustieteellisten tekstien erityispiirteet.

Opintojakso antaa valmiuksia oikeustieteiden opiskeluun ja soveltuu erityisesti sellaisille, jotka suunnittelevat oikeustieteiden opiskelua tutkintotavoitteisesti tai avoimessa yliopistossa. Kurssisivulle pääsevät kirjautumaan vierailijatunnuksilla kaikki kiinnostuneet. Vierailijana pystyt katselemaan kurssin luentotallenteita ja muuta avointa materiaalia sekä tekemään esimerkkitehtäviä. Kaiken kurssimateriaalin saat käyttöösi ja koko kurssin (2 op) voit suorittaa vain ilmoittautumalla avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena

Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena -verkkokurssilla perehdytään siihen, mitä kiertotalouteen siirtyminen käytännössä tarkoittaa, kuinka tämä muutos tapahtuu ja minkälaisia vaikutuksia sillä on yhteiskunnan eri sektoreilla. Kiertotaloudesta käytävässä keskustelussa painottuvat usein tekniset ratkaisut, mutta yhtä tärkeää on ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa yhteiskunnan ja ihmisten toiminnan kannalta. Tällä kurssilla keskiössä onkin kiertotalouden tarkastelu yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Yhteiskuntatieteellisesti monialainen kurssi tarjoaa näkökulmia kiertotalouteen erityisesti ympäristöpolitiikan ja -oikeuden sekä maantieteen kautta. Kurssin tavoitteena on tarjota valmiuksia soveltaa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita kiertotalouden tarkasteluun. Kurssin käytyäsi ymmärrät kiertotalouden lähtökohtia ja kiertotalouteen liittyvän yhteiskunnallisen muutoksen eri ulottuvuuksia ja toimijoita.

Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteen (3 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö (MoKi) -opintojaksolla perehdyt aluksi aiheeseen kuulemalla asiantuntijoiden pohdintaa siitä, mitä monialainen kirjaaminen on. Sen jälkeen paneudutaan kirjaamista ohjaavaan lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen perusteisiin sekä siihen, mitä eri sote-ammattien edustajien tule tietää toistensa asiakas- ja potilastyön kirjaamisesta.

Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi suorittaa MoKi-opintojakson. Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteen (1 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (2 op) -opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Opiskelija osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä, osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa ja on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi opiskelija tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Opintojen aikana käydään läpi monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat, monitoimijaisen yhteistyön käsite, lapsen oikeudet ja lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat.

Mikäli haluat kurssista suoritusmerkinnän, sinun tulee kirjautua avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (12 €/op). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen saat ohjeet tentin suorittamista koskien. Tentin suoritettuasi voit pyytää avoimesta yliopistosta virallista opintosuoritusotetta.

Oikeustieteen perusteet

Oikeustieteen perusteet -opintojakso on kaikille avoin MOOC-opintojakso, joka perehdyttää sinut oikeustieteeseen tieteenalana. Opintojakso lisää tietojasi oikeudellisesta sääntelystä ja oikeusjärjestyksen perusteista sekä keskeisistä oikeudenaloista ja näiden peruskäsitteistä. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja soveltuu hyvin oikeustieteiden opinnoista avoimessa yliopistossa tai tutkintotavoitteisesta oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille.

Kaikki halukkaat pääsevät kirjautumaan opintojaksolle ja tutustumaan oppimateriaaleihin ja suoritustapoihin omaan tahtiin. Mikäli haluat suorittaa tentin ja saada suoritusmerkinnän ja opintopisteen (1 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Solu- ja molekyylibiologian perusteet

Solu- ja molekyylibiologian perusteet (SOMO) -kurssilla käydään läpi tärkeimmät perustason tiedot solujen rakenteesta, toiminnasta ja aineenvaihdunnasta sekä kasvi- ja eläinsolujen tärkeimmistä eroista. Kurssilla opiskellaan geneettisen informaation periytyvyydestä ja merkityksestä proteiinien valmistuksessa ja eliön ilmiasun määräytymisessä sekä käydään läpi tärkeimmät bioteknologiset menetelmät ja sovellukset. Kurssi jakautuu kolmeen osioon: solubiologia 3 op, biokemia 2 op ja molekyylibiologia 3 op. Kurssilla hyödynnetään innostavia tapoja oppia kuten flipped classroom-menetelmää, podcast-ohjelmia, webinaareja sekä nykyaikaista verkkokeskusteluympäristöä. Kurssin materiaali ja kertaustehtävät ovat kaikille avoimia ja soveltuvat loistavasti oman osaamisensa päivittämiseen esimerkiksi lukio-opiskelijoille tai -opettajille.

Jos MOOC-kurssin opiskelija haluaa kurssin osien esseetehtävistä arvioinnin ja opintosuorituksen, hänen tulee ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi:

Vaikuttavuus, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

Vaikuttavuuden verkkokurssi tarjoaa perusteet vaikuttavuustematiikkaan ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, määritelmiin ja kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin. Verkkokurssilla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi esitellään eri tieteenalojen vaikuttavuustemaattisia lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Kurssilla esitellään myös, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa, joten mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä. Katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Kuka tahansa verkkokurssista ja sen sisällöstä kiinnostunut voi suorittaa sen ja saada itselleen Itä-Suomen yliopiston epävirallisen todistuksen. Mikäli haluat kurssista suoritusmerkinnän ja opintopisteet (3 op), sinun tulee ilmoittautua Avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon, ja maksaa opintomaksu (12 €/opintopiste). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen opintosuoritus kirjataan opintotietojärjestelmään. Sen jälkeen voit pyytää Avoimesta yliopistosta virallisen opintosuoritusotteen.

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat saada MOOC-kurssin osaksi tutkintoaan yliopistojen omien ohjeistusten mukaisesti. Tutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton. Tutkinto-opiskelija tekee opintojaksoilmoittautumisen WebOodin kautta.